HIN101 Colors in Hindi
Download Xdvng
Install Xdvng
Alphabet
Numbers
Colors
Parts of speech
Identification
Basic Vocabulary
Conversations
Home
On to other Colors
Color Hindi Phonetic
Pronunciation
Popular Media Pronunciation
Black kalaa kaalaa kaalaa
Blue nailaa niilaa neelaa
Brown Ba▄ra bhuuraa bhooraa
Gold saěnahra sunaharaa sunuhura
Green hra haraa huraa
Khaki Kaaki khaakii khaakee
Orange naar°gai naarangii naarunge
Pink gaělaabai gulaabii gulaabee
Purple ba˛°ganai bainganii bangunee
Red laala laal laal
Silver caa˙di caandii chaandee
Slate sla­Xi sleTii slatee
White saf­d safed sufade
Yellow pailaa piilaa peelaa

Take a Quiz on these Color

© 2005 Jishnu Shankar, South Asia Center, Syracuse University.