rajaa dSarTa yaw krta­ h˛°˛.  yaw samaapta h<na­ par Aegna d­vataa )kX h<ta­ h˛°˛ A>r rajaa dSarTa k< edvya paayasa d­ta­ h˛°˛.   yah )saad paakr rajaa bah┘ta Ka┘Sa h<ta­ h˛°˛.

01.jpg (46999 bytes)

HAMPI RAMAYANA


 

 

King Dashrath receives divine porridge from the Fire-God.

 

Sound (313K WAV file)

Previous

Last Next

Vocabulary