pahlaa var yah ek rama k< ca>dh saala k˝ elaya­ vanavaasa par Ba­jaa jaaya.  d▄sara yah ek unak˝ la_k˝ Barta k< rajaa banaayaa jaaya.  rama A>r laxmaNa ja°gala ma­° cala­ jaata­ h˛°.  saitaa Bai unak˝ saaTa jaatai h˛°.

10.jpg (26770 bytes)

HAMPI RAMAYANA


 

 

Ram and Lakshman go to the forest in exile.

 

Sound (372K WAV file)

Previous

Last Next

Vocabulary